คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในพื้นที่อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

(more…)