คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559

Published by Event Khokaen on

กิจกรรมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2559 และพัฒนาส่งเสริมระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน
“ข้าวเป็นอาหารล้ำค่า ชาวนาคือคุณค่าของแผ่นดิน”
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
วันที่ 5 มิถุนายน 2559


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *