คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดทำ “ห้องบันทึกเสียง” กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Published by paemika kothisen on

ดีไซน์งาม ครีเอชั่น

“สื่อสารหลากหลายในสไตล์คุณ”

ขอขอบคุณกองสื่อสารองค์กร มหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ไว้ใจให้ ดีไซน์งาม ครีเอชั่น ได้ดำเนินการจัดทำห้องอัดเสียง หรือ สตูดิโออัดเสียง ให้แก่องค์กร ทั้งนี้ ดีไซน์งาม ครีเอชั่น หวังว่าจะมีโอกาสได้บริการองค์กรในโอกาสต่อไป