คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดงาน การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สุู่เมืองสวยใส ไร้มลพิษ โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 กรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น 22 กันยายน 2557 จำนวนคนเข้าชม: 20