คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา (ไผ่) : 0817174987

จัดงาน Green Innovation

Green Innovation การประชุมวิชาการหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนคนเข้าชม: 34